การวิเคราะห์ตำนานสิหิงคนิทานในล้านนา
ปริญญาโท
พุทธจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงโคราช
ปริญญาโท
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)